การคัดเลือกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขาวดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

16 June 2017

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.

ข่าวประชาสัมพันธ์ สร.มช. ฉบับที่ 9/2560
เรื่อง การคัดเลือกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขาวดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน พี่น้องศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกรุ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย  
๑. ประกาศสมาคมรัฐศาสตร์ฯ มช. เรื่อง การคัดเลือกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขาวดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. แบบเสนอรายชื่อศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขาวดีเด่น)

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขาวดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประกาศเกียรติคุณและรับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมฯ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฯ

เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือก(สิงห์ขาวดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความหลากหลายครอบคลุมในทุกสาขาวิชาชีพ จึงเรียนเชิญพี่น้องสิงห์ขาว ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกรุ่น เสนอรายชื่อศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งท่านพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติและอยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ส่งมาด้วย ๑ และกรอกข้อมูลในแบบเสนอรายชื่อที่ส่งมาด้วย ๒ นำส่งไปยังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ทางไปรษณีย์ : จ่าหน้าซองถึง นายพิพัฒน์พงษ์ พุทธวงค์ เลขาธิการสมาคมฯ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิต  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ หรือ ทางอีเมล: govcnx@gmail.com ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่านในการสนับสนุนและพัฒนาสถาบันสิงห์ขาวเราด้วยดีดังเช่นเคย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

พิพัฒน์  เอกภาพันธ์ (เผ่า # 15)
นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.
เผยแพร่เมื่อ 14/06/2560


ดาวน์โหลดแบบเสนอรายชื่อ

ประกาศและหนังสือ