ประชุมวิพากษ์ธรรมนูญสิงห์ขาว

21 July 2017

ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ฯ มช.

21 ก.ค.60 พี่ใหญ่ พงษ์เดช#17 ประธานคณะกรรมาธิการร่างธรรมนูญสิงห์ขาว  โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร (พี่ตึ้ก#33 อ.อลงกรณ์) ฝ่ายเลขาธิการสมาคมฯ ร่วมประชุมวิพากษ์ธรรมนูญสิงห์ขาว ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ฯ มช.