ผลการคัดเลือกสิงห์ขาวดีเด่น

07 August 2017

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ตามที่สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขาวดีเด่น) ประจำปีพ.ศ. 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีและคุณประโยชน์แก่สังคม สถาบัน และประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ยอมรับโดยทั่วไป นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขาวดีเด่น) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขาวดีเด่น) ประจำปีพ.ศ. 2560 ดังนี้

สาขาบริหารราชการฝ่ายประจำ
1. นายไพศาล วิมลรัตน์ (13)
2. นายเสวก พุทธรักษา (13)
3. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ (14)
4. นางจันทร์เพ็ย อานามวัฒน์ (14)

สาขาบริหารราชการท้องถิ่น
5. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ (17)

สาขาบริหารองค์กรธุรกิจเอกชน
6. นายมนู ประเสริฐทรัพย์ (13)
7. นายยุทธศักดิ์ พิทักษ์สังฆ์ (15)
8. นายเกรียงกานต์ กาญจนโภคิน (16)
9. นายพละวัติ ตันศิริ (32)

สาขาบริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
10. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ (16)

สาขาบริหารกระบวนการยุติธรรม
11. นางสาวสุภาพ ชอบดอน (22)
12. นายจุมพล สุขมั่น (รป.ม.3)

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560