Singhakao Challenge Run 2019

11 February 2019

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการวิ่งเพื่อการกุศล“SINGHAKAO CHALLENGE RUN 2019” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเชิงนันทนาการ เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ตลอดทั้งเพื่อเป็นการระดมทุนสนับสนุนการดำเนินการด้านต่าง เช่น การให้ทุนการศึกษาโครงการพี่ช่วยน้อง การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม การดำเนินงานของคณะฯ ในวันที่ 10  มีนาคม 2562  ณ บริเวณรอบในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้รับ     พระกรุณาคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานโล่รางวัลประเภทประชาชนทั่วไปชายและประเภทประชาชนทั่วไปหญิงแก่ผู้ชนะการแข่งขัน