สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สิงห์ขาว) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และอัพเดตข่าวสารระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ

พิพัฒน์ เอกภาพันธ์

นายกสมาคม

มนู ประเสริฐทรัพย์

อุปนายกสมาคม ฝ่ายที่ปรึกษาอาวุโส

วิสุทธิ์ ต้นติตยาพงษ์

อุปนายกสมาคม ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ประจวบ กันธิยะ

อุปนายกสมาคม ฝ่ายบริหาร

ยุทธศักดิ์ พิทักษ์สังฆ์

อุปนายกสมาคม ฝ่ายกิจกรรม

สุทัศน์ วงษ์ทับทิม

อุปนายกสมาคม ฝ่ายสวัสดิการ

เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน

อุปนายกสมาคม ฝ่ายส่งเสริมและจัดหารายได้

ชุติเดช มีจันทร์

อุปนายกสมาคม ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

อภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร

กรรมการกลาง/ประชาสัมพันธ์

ชัยรัตน์ ทัศนซน

กรรมการกลาง/เหรัญญิก

เจษฎา ลิ้มศรีตะกูล

กรรมการกลาง/ปฏิคม

วีระพงศ์ ฤทธิ์รอด

กรรมการกลาง/นายทะเบียน

พงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์

กรรมการกลาง (วางแผนและพัฒนา)

นันทพล พงศธรวิสุทธิ์

กรรมการกลาง (กิจกรรมและสวัสดิการ)

จำลักษ์ กันเพ็ชร์

กรรมการกลาง (ส่งเสริมและจัดหารายได้)

สรรเพชญ สวัสดี

กรรมการกลาง (ส่งเสริมและจัดหารายได้)

พละวัต ตันศิริ

กรรมการกลาง (ศิษย์เก่าสัมพันธ์)

ชาติชาย ชินวัตร

กรรมการกลาง/ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

วรรณพร เมืองเกียง

กรรมการกลาง/ผู้ช่วยเหรัญญิก

เพิ่มวิทยา กันทะทรง

กรรมการกลาง/ผู้ช่วยปฏิคม

รวีวรรณ แพทย์สมาน

กรรมการกลาง/ผู้ช่วยนายทะเบียน

ปิติพงษ์ ยอดมงคล

กรรมการกลาง (วิชาการ)

สุดเขต สกุลทอง

กรรมการกลาง (วิชาการ)

อลงกรณ์ คูตระกูล

กรรมการกลาง (วิชาการ)

ภัทราพร ลายจุด

กรรมการกลาง (กิจกรรมและสวัสดิการ)

สุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

กรรมการกลาง (กิจกรรมและสวัสดิการ)

อรรคพล บุญเกิดหาญภักดี

กรรมการกลาง/ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

อิทธิพล ใจสบาย

กรรมการกลาง (กฎหมาย)

ชัยพล สมพงษ์

กรรมการกลาง/ผู้ช่วยปฏิคม

ธฤษณุ ฉัตรกมลวกิจ

กรรมการกลาง (สาราณียกร)

พิพัฒน์พงษ์ พุทธวงศ์

กรรมการกลาง/เลขาธิการ

ปฐมาวดี จงรักษ์

กรรมการกลาง/ผู้ช่วยเลขาธิการ

นภาภรณ์ ปัญญาราษฎร์

กรรมการกลาง/ผู้ช่วยเลขาธิการ

อัญนรา คุ้มวานิช

กรรมการกลาง/ผู้ช่วยเลขาธิการ

ทนุ ปัญญาผูก

กรรมการกลาง (กีฬาและสันทนาการ)