singhakai challenge run 2019
เพลง "แหวนสิงห์ หลอมด้วย ให้ด้วยรัก"
รัฐศาสตร์ลานนา
สิงห์ภูธร
สิงห์ขาวเทิดไท
น้องใหม่รัฐศาสตร์
สหธรรมประจำใจ
สิงห์ขาวเริงใจ
สามัคคีเหล่าสิงห์
มาร์ชสิงห์ขาว
รับขวัญน้อง
มาร์ชรัฐศาสตร์